#Regulamin

Regulamin

ZASADY OGÓLNE
 1. Regulamin niniejszy określa zasady udziału w Urban Highline Festival w dniach 25-30 lipca 2017r. w Lublinie.
 2. Organizatorami Carnavalu Sztukmistrzów 2017 są Warsztaty Kultury i Gmina Lublin zwane dalej Organizatorem.
 3. Urban Highline Festival jest częścią Carnavalu Sztukmistrzów 2017. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację Urban Highline Festival są: koordynator główny – Piotr Błaszczak oraz koordynator logistyczny – Wojciech Sieńko.
 4. W Urban Highline Festival mogą wziąć udział osoby pełnoletnie z doświadczeniem na polu slackline, zwane dalej Uczestnikiem. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w festiwalu pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody od prawnego opiekuna.
 5. Część highline odbywa się na specjalnie przygotowanych oraz zabezpieczonych przez firmę wysokościową taśmach rozpiętych nad starym miastem w Lublinie, pomiędzy Wieżą Trynitarską, a kościołem, Bramą krakowską, a Ratuszem oraz na wieżowcach przy ul. Wieniawskiej.
 6. Koniecznymi warunkami udziału w Urban Highline Festival przez Uczestnika, jest zaakceptowanie regulaminu i dostarczenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia do Infopointu jak również uiszczenie opłaty wpisowej, przed uczestnictwem w Urban Highline Festival. Wysokość opłaty jest uzależniona od dnia rejestracji i wynosi:
  1. do 23 lipca (online): 30 EUR (120 PLN) + free t-shirt dla pierwszych 250 osób
  2. 25 lipca (Tuesday): 35 EUR (140 PLN)
  3. 26 lipca (Wednesday): 30 EUR (120 PLN)
  4. 27 lipca (Thursday): 25 EUR (100 PLN)
  5. 28 lipca (Friday): 20 EUR (80 PLN)
  6. 29 lipca (Saturday): 15 EUR (60 PLN)
  7. 30 lipca (Sunday): 10 EUR (40 PLN)
 7. Uiszczone opłaty wpisowej zapewnia każdemu Uczestnikowi: nieograniczony dostęp do wszystkich highline, warsztatów, prezentacji oraz filmów przez cały czas trwania festiwalu. W cenę wpisowego wliczony jest również nocleg na polu namiotowym przez okres siedmiu dni. Uczestnicy mogą przyjeżdżać na festiwal już 24.07.2017 spędzić noc na polu namiotowym przed oficjalną datą rozpoczęcia festiwalu (25.07.2017).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji zadeklarowanych przez Uczestnika, oraz do niedopuszczenia Uczestnika do uczestnictwa w części highline oraz nawet wykluczenie Uczestnika z festiwalu, gdy zaistniała sytuacja zagraża bezpieczeństwu Uczestnika, innych osób, bądź też zakłóca przebieg festiwalu.
 9. Uczestnik deklarując udział w Urban Highline Festival ponosi pełną odpowiedzialność za urazy, szkody materialne i niematerialne wynikłe w związku z jego uczestnictwem w festiwalu.
 10. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody czy też uszczerbek na zdrowiu, jakie mogą powstać w związku z uczestnictwem w Urban Highline Festival przez Uczestnika, zarówno wobec Uczestnika jak i osób trzecich. Odpowiedzialność ta obciąża w całości Uczestnika.
 11. W kwestiach spornych głos decydujący i ostateczny leży po stronie Organizatora.
 12. Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie, fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zdjęć oraz wykorzystywanie wizerunku uczestnika dla celów publikacjach na stronach internetowych, publikacjach pisemnych, materiałach promocyjnych Organizatorów.
 13. Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników Festiwalu są organizatorzy festiwalu tj. : MY FLOW STUDIO Piotr Błaszczak , z siedzibą przy ul. H. M. Sachsów 45, 20-381 Lublin, NIP: 9462386228 oraz Warsztaty Kultury w Lublinie z siedzibą w przy ul. Grodzkiej 5a, 20-112 Lublin. Dane osobowe uczestników festiwalu przetwarzane będą w związku z organizacją festiwalu oraz w  celach statystycznych i marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie organizatorom festiwalu danych osobowych jest dobrowolne.
 14. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.
CZĘŚĆ HIGHLINE
 1. Uczestnik musi posiadać własną uprząż wspinaczkową, która posiada odpowiednie certyfikaty (CE dla PPE, UIAA) i oznaczenia (producent, data produkcji, numer seryjny). Sprzęt taki musi być w dobrym stanie technicznym. Sprzęt, który nie spełnia określonych wymagań lub upłynęła jego data ważności, nie może zostać użyty. Pełną odpowiedzialność za sprawność sprzętu ponosi uczestnik. Sprzęt taki może być wyrywkowo kontrolowany przez firmę wysokościową. Obsługa z firmy wysokościowej ma prawo niedopuszczenia do użytku sprzętu, który nie spełnia określonych wymagań.
 2. Uczestnik ma prawo wejścia na highline tylko pod obecność osoby z firmy wysokościowej. Przed wejściem na highline Uczestnik musi zostać skontrolowany przez pracownika firmy wysokościowej, który sprawdzi stan techniczny samego highline, uprzęży Uczestnika oraz sposób zamocowania uprzęży do lonży asekuracyjnej.
 3. Zaleca się, by Uczestnik zaopatrzył się w odpowiedni ubiór ochronny do części highline. To znaczy: długie spodnie, rękawiczki oraz koszulka z długim rękawem. Nie jest to obowiązek, lecz nie posiadanie tego ubioru może wiązać się z drobnymi urazami (jak np. otarcia, siniaki, nacięcia) za które w pełni odpowiada Uczestnik. Wyżej wymienione elementy w znaczący sposób podwyższają bezpieczeństwo i komfort Uczestnika. Absolutnie zabrania się noszenia czy też używania jakichkolwiek ostrych lub spiczastych obiektów, które mogą spowodować częściową lub pełną awarię sprzętu zabezpieczającego Uczestnika(jakikolwiek element układu highline, lonży czy też uprzęży Uczestnika).
 4. Uczestnik może wykonywać manewr wstawania (np. ‘chongo start’) tylko za kolorowym znacznikiem umieszczonym na taśmie, który określa bezpieczną odległość od konstrukcji budynku. Absolutnie zabronione jest wykonywanie stojącego startu z konstrukcji budynku przed takim znacznikiem.
 5. W żadnym przypadku nie wolno używać elewacji budynku do wchodzenia z powrotem na highline. Uczestnik nie ma prawa dotykać elewacji budynku. Manewr wchodzenia na highline po wcześniejszym odpadnięciu może odbywać się tylko i wyłącznie przy pomocy lonży asekuracyjnej, a od Uczestnika oczekuje się znajomość tej techniki.
 6. Zaleca się, by osoby początkujące przed uczestnictwem w festiwalu zapoznały się z technikami takimi jak: „chongo-start”, „technika łapania taśmy” jak i z „wchodzeniem na taśmę przy pomocy lonży”. Dla osób zainteresowanych podczas festiwalu zostaną przeprowadzone odpowiednie warsztaty tematyczne. Osoby początkujące zalecane jest również skoncentrowanie się nad krótszymi highline zawieszonymi nad rynkiem i ustąpienie miejsca bardziej zaawansowanym Uczestnikom festiwalu na dłuższych highline. Podane zalecenia mają zwiększyć komfort użytkowania highline dla wszystkich Uczestników festiwalu.
 7. Uczestnik ma absolutny zakaz pokonywania highline z ograniczoną asekuracją (np. swami- belt) czy też bez niej. Jedyna dopuszczalna metoda asekuracji to atestowana uprząż wspinaczkowa (zobacz podpunkt 1 & 2). Niezastosowanie się do tej reguły skutkuje natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z Urban Highline Festival.
 8. Uczestnicy mają prawo przebywania na terenie miejsc przeznaczonych na highline tylko w oficjalnie wyznaczonych godzinach pod nadzorem osób porządkowych jak również załogi z firmy wysokościowej. Wszystkich uczestników prosimy o nieangażowanie się w montaż i poprawki na taśmach w części highline. Do tych czynności przygotowani specjalnie wyznaczeni i wyszkoleni Montażyści. Jeśli istnieje potrzeba naprężenia bardziej jednego z highline, czy inna poprawka techniczna, należy zgłosić to do obsługi z firmy wysokościowej, Montażysty lub też do osoby porządkowej w danej lokalizacji.
 9. Uczestnicy mogą poruszać się w budynkach przeznaczonych na część highline tylko w wyznaczonych miejscach i przez odpowiednie wejścia ewakuacyjne. Kategorycznie zabrania się wychodzenia przez okna, próby dostania się na highline przez nieautoryzowane przejścia. Jakiekolwiek uszkodzenia elewacji lub innego elementu budynku spowodowanego przez takie działanie będzie skutkowało usunięciem z festiwalu oraz grzywną, której wartość będzie równowartością wyrządzonych szkód.
 10. Osoby uczestniczące w konkursach i zawodach odbywających się podczas części highline muszą przestrzegać wyżej przedstawionego regulaminu jak i oddzielnego regulaminu konkursu lub zawodów.
PARK SLACKLINE
 1. Park slackline zlokalizowany jest przy miasteczku kempingowym.
 2. Z parku slackline mogą korzystać tylko i wyłącznie uczestnicy Urban Highline Festival. Uczestnicy korzystają z Parku Slackline na własną odpowiedzialność i ponosi pełną odpowiedzialność za urazy, szkody materialne i niematerialne.
 3. Park Slackline zostanie przygotowany i zabezpieczony w odpowiedni sposób przez obsługę techniczną oraz montażystów Urban Highline Festival. Uczestnik festiwalu nie ma prawa ingerować w sposób rozłożenia i stan poszczególnych taśm jak również montażu własnego sprzętu bez wcześniejszej konsultacji z obsługą techniczną, lub montażystą.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestnika, który korzysta z Parku Slackline pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
 5. Organizator zastrzega, że niektóre z taśm zlokalizowanych na terenie Parku Slackline, mogą być zarezerwowane według programu w danych godzinach na warsztaty tematyczne. W takiej sytuacji z danej taśmy może korzystać prowadzący i osoby biorące udział w warsztacie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt zagubiony na terenie Parku Slackline.
 7. Dla osób postronnych zainteresowanych zostanie przygotowane specjalne miejsce z taśmami, gdzie codziennie w wyznaczonych godzinach będą odbywały się ogólnodostępne warsztaty slackline pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Jednakże, każda osoba biorąca udział w warsztatach działa na własną odpowiedzialność i ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane urazy, szkody materialne i niematerialne.

<<<REGULAMIN, OŚWIADCZENIE I WSZYSTKIE INNE NIEZBĘDNE INFORMACJE>>>