#Informacje

Regulamin

POBIERZ REGULAMIN W PDF

 

Regulamin festiwalu Carnaval Sztukmistrzów  realizowanego

w dn. 25-28 lipca 2019 r. w godzinach 10:00- 01:00.

 

I.  Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został opracowany przez organizatorów festiwalu Carnaval Sztukmistrzów 2019, który odbędzie się 25-28 lipca 2019 r. w roku w godzinach 10:00-01:00 (dalej „Impreza”),
 2. Organizatorem festiwalu są Warsztaty Kultury w Lublinie z siedzibą przy ul. Grodzkiej 5a w Lublinie (zwane dalej „Organizatorem”).
 3. Wydarzenia Carnaval Sztukmistrzów 2019 realizowane będą na terenie Śródmieścia Lublina w szczególności w następujących lokalizacjach: Stare Miasto, Błonia pod Zamkiem, Plac przed Centrum Kultury, Plac Litewski, Podwórko przy ul. Olejnej, Dziedziniec Wydziału Pedagogiki UMCS, deptak, kamienice Grodzka 5a i 7, Centrum Kultury w Lublinie, Galeria Vivo (zwanych dalej „Terenem”) – szczegółowe lokalizacje wydarzeń znajdują się w programie festiwalu Carnaval Sztukmistrzów 2019 umieszczonego na stronie sztukmistrze.eu oraz w folderach festiwalu.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają prawa i obowiązków osób trzecich jeśli ich działalność jest zlokalizowana i prowadzona na Terenie przed rozpoczęciem imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia lub incydenty powstałe na obszarach zajętych przez takie osoby trzecie.

Regulamin jest kierowany do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy  będą przebywały na Terenie Imprezy (dalej zwanych „Uczestnikami”). Każda osoba przebywająca na Terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z Terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

 

 

II.  Uczestnictwo w imprezie

 

 1. Wstęp na Imprezę jest bezpłatny za wyjątkiem spektakli zamkniętych tj.
ANDREA SALUSTRI „Materia”” 25.07.2019 czwartek 19.00 Centrum Kultury w Lublinie – Sala Widowiskowa
ANDREA SALUSTRI „Materia” 26.07.2019 piątek19.00 Centrum Kultury w Lublinie – Sala Widowiskowa
CIE RANDOM “Random” 27.07.2019 sobota 19.00 Centrum Kultury w Lublinie – Sala Widowiskowa
CIE RANDOM Random”” 28.07.2019 niedziela 19:00 Centrum Kultury w Lublinie – Sala Widowiskowa
Barolosolo ”Plus Haut” 27.07.2019  sobota 20:30 Dziedziniec Wydziału Pedagogiki UMCS
Barolosolo ”Plus Haut” 28.07.2019  niedziela 20:30 Dziedziniec Wydziału Pedagogiki UMCS
Bram Graafland ” The Yelling Kitchen Prince 27.07.2019 sobota 17:00 Podwórko przy ul. Olejnej 6
Bram Graafland The Yelling Kitchen Prince 27.07.2019 sobota 20:00 Podwórko przy ul. Olejnej 6
Bram Graafland The Yelling Kitchen Prince 28.07.2019 niedziela 16:00 Podwórko przy ul. Olejnej 6
Bram Graafland The Yelling Kitchen Prince 28.07.2019 niedziela 19:00  Podwórko przy ul. Olejnej 6

 

 1. Wejście na spektakle zamknięte możliwe jest jedynie za okazaniem biletu zakupionego w autoryzowanych punktach sprzedaży wskazanych na stronie internetowej sztukmistrze.eu.
 2. W przypadku spektaklu , na który istnieje możliwość zakupu biletu ulgowego, osoba kupująca taki bilet przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja jest możliwa po okazaniu pracownikowi obsługi dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi zgodnie z niniejszym Regulaminem (legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport) .  Bilet ulgowy upoważnia do zniżki dzieci w wieku 5-12 lat.  W przypadku braku takiego dokumentu widz zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty w kasie spektaklu przed wydarzeniem, a ewentualne ryzyko związane ze spóźnieniem oraz wszelkie inne niedogodności wynikające z nieokazania dokumentu obciążają widza.
 3. Widzowie proszeni są o wcześniejsze przybycie na spektakle biletowane umożliwiające zajęcie miejsc na widowni przed rozpoczęciem spektaklu. Widzowie spóźnieni nie będą wpuszczani na widownię aż do przerwy (o ile w spektaklu przewidziano przerwę). Po rozpoczęciu spektaklu bilet traci ważność i nie ma możliwości zwrotu biletu.
 4. W trakcie przedstawień biletowanych obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i nakaz wyłączenia telefonów komórkowych.
 5. Miejsca na wydarzeniach zarówno biletowanych jak i otwartych dla publiczności nie są numerowane.
 6. Organizator utrwala przebieg imprezy w formie fotografii i filmów dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy innych imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może więc zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych, telewizyjnych i internetowych relacjonujących przebieg Imprezy.
 7. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w Imprezie oraz przebywający na Terenie Imprezy zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych

Organizatora i powołanej przez niego służby porządkowej.

 1. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy własnych napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.
 2. Organizator ma prawo usunąć z Imprezy osoby, które usiłują wnieść na Imprezę lub posiadają przedmioty i środki opisane w ust. powyżej, a także osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników, zakłócające porządek lub naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych; Organizator ma prawo do usunięcia każdego Uczestnika Imprezy, który narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze Imprezy.
 3. Na Terenie Imprezy zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej. Postanowienie o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy obszarów zajętych przez osoby trzecie, a zlokalizowanych na Terenie Imprezy.
 4. Organizator informuje, iż Uczestnik Imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu lub utratę zdrowia.
 5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia, Uczestnicy powinni:
  1. natychmiast powiadomić służby porządkowe;
  2. unikać paniki;
  3. stosować się do poleceń służb porządkowych lub informacyjnych;
  4. opuścić w sposób spokojny Teren Imprezy.

 

III.  Bezpieczeństwo Imprezy

 

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Imprezy oraz porządek podczas jej trwania; na Terenie Imprezy zapewnione są służby porządkowe oraz pomoc medyczna.
 2. Służby porządkowe są uprawnione do:
  1. nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w Imprezie;
  2. niewpuszczania osób uczestniczących w Imprezie do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności;
  3. niewpuszczania osób znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
  4. niewpuszczania osób posiadających broń lub inne przedmioty zakazane, określone w niniejszym Regulaminie
  5. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwać je do opuszczenia Imprezy;
  6. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;
  7. informowania o usytuowaniu na Terenie Imprezy punktów informacyjnych oraz punktów medycznych.

 

IV.  Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w harmonogramie przebiegu

Imprezy oraz prawo do ustalenia i zmiany programu Imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez podania przyczyny.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na Terenie Imprezy.
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Organizatora, w punkcie informacyjnym i innych miejscach na Terenie Imprezy oraz na stronie internetowej www.sztukmistrze.eu
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dn. 26-29 lipca 2018 r.
 5. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 6. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

 

 

 

Lublin, 27.06.2019 r.